Overeenkomst

Gebruiksrecht & Duur

Je hebt het recht de door bij trancon afgenomen boxwise software (hierna: boxwise) te gebruiken op basis van onderstaande voorwaarden. Het gebruiksrecht geldt steeds voor een jaar, te rekenen vanaf de installatie. Daarna zal de licentie steeds automatisch voor een jaar verlengd worden, behalve als een van beide partijen de licentie met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn schriftelijk opzegt. Het recht tot gebruik van boxwise is niet exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet- sublicentieerbaar.

Procedure klantdata na beëindiging

 1. De klant heeft vóór beëindiging de mogelijkheid om alle gegevens in diverse formats te exporteren.
 2. De klant heeft na de einddatum van de licentie de mogelijkheid om via de helpdesk een kopie op te vragen van de data in de vorm van een SQL-database.

Installatie en implementatie

Boxwise wordt door trancon geïnstalleerd op je server. Boxwise mag niet zonder schriftelijke toestemming van trancon op een andere server worden geïnstalleerd dan de server waarop deze initieel is geïnstalleerd. Indien je een nieuwe versie van de operating software installeert, kan het zijn dat boxiwse minder goed of niet meer werkt. Aanpassingen van aan boxwise danwel installatie van een nieuwe versie van boxwise kan op verzoek plaatsvinden. De kosten die met installatie en implementatie van boxwise verband houden, zullen in het kader van consultancywerkzaamheden op basis van nacalculatie door trancon bij u in rekening worden gebracht.

Extra licenties

Vanzelfsprekend kun je extra licenties op boxwise aanschaffen. Hiervoor gelden de dan huidige prijzen en tarieven.

Diensten trancon

Trancon biedt een aantal diensten aan in het kader van boxwise welke door je zijn afgenomen bij trancon. 

 1. Helpdesk (support)
 2. Onderhoud
 3. Consultancy
 4. Trainingen
 5. Maatwerk

Wat deze diensten inhouden en welke voorwaarden hieraan zijn verbonden, staat nader omschreven in de Service Level Agreement (SLA) van trancon.

Dataconversie en back-ups

Trancon is niet verantwoordelijk voor eventueel noodzakelijke dataconversie en andere werkzaamheden zoals parametriseren van boxwise. Je dient zelf te zorgen voor het regelmatig maken van een back-up. trancon doet dit nadrukkelijk niet.

Overige bepalingen

Geldigheidsduur offerte: 14 dagen na dagtekening.

Planning

Na ondertekening van de offerte zullen wij een planning afgeven en capaciteit vrijmaken. Uiteraard doen wij dit in overleg met je. Mocht je een specifieke deadline hebben, dan verzoeken wij dit tijdig aan ons kenbaar te maken.

Prijzen, tarieven en facturering

Licentie- en onderhoudsvergoeding

Met betrekking tot boxwise van trancon ben je periodiek (jaarlijks/maandelijks) een licentie- en onderhoudsvergoeding aan trancon verschuldigd. De eerste factuur voor deze jaarlijkse licentie- en onderhoudsvergoeding ontvang je zodra de installatie door trancon heeft plaatsgevonden. De licentie- en onderhoudsvergoeding wordt vooraf gefactureerd.

Consultancywerkzaamheden

Het uurtarief voor consultancywerkzaamheden bedraagt € 137,50 per uur, exclusief BTW.

Consultancy zal op basis van dagdelen van 4 uur plaatsvinden. Alle kosten die verband houden met consultancywerkzaamheden zullen wekelijks op basis van nacalculatie door trancon aan je worden gefactureerd.

Voorrijkosten

Voorrijkosten worden apart in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen €65,00 per keer, exclusief BTW. Deze kosten worden op wekelijkse basis van nacalculatie door trancon aan je worden gefactureerd.

Alle facturen van trancon dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op een door trancon aan te wijzen bankrekening.

Alle door trancon in de offerte of elders genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief 21% BTW. Trancon is gerechtigd zijn prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen op basis van de wijzigingen van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Op de offerte zijn tevens de Service Level Agreement (SLA) en Verwerkersovereenkomst van trancon van toepassing. De Nederland ICT Voorwaarden en de SLA trancon treft je aan als bijlage bij de offerte dan wel als aanklikbare hyperlink. Op verzoek sturen wij deze nogmaals toe.

De hieronder genoemde bijlagen maken integraal onderdeel uit van onze offertes. Indien de offerte en/of de bijlagen elkaar tegenspreken, dan geldt hetgeen is neergelegd in het hier hoger vermelde document:

 1. Offerte
 2. Bijlage 1: Nederland ICT Voorwaarden
 3. Bijlage 2: SLA trancon
 4. Bijlage 3: Verwerkersoveereenkomst

Garantie hardware

Op alle door trancon geleverde hardware zijn de standaard garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing. Een kopie van deze bepalingen kun je kosteloos opvragen. Je kan aanvullende garantie aanschaffen op geselecteerde modellen tegen de daarvoor geldende tarieven. Voor accu’s geldt een afwijkende garantietermijn van 3 maanden.Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0